سيد هاشم موسوي نوكنده
نام و نام خانوادگی: سيد هاشم موسوي نوكنده
سمت: رياست
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250-4
تلفن داخلی: 134 - 135
سيد ابولفضل موسوي نوكنده
نام و نام خانوادگی: سيد ابولفضل موسوي نوكنده
سمت: مديرعامل
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324675
تلفن داخلی: 175

نجات رادمنش
نام و نام خانوادگی: نجات رادمنش
سمت: مدير داخلي
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32321766
تلفن داخلی: 160- 32337250
بيتا سليماني
نام و نام خانوادگی: بيتا سليماني
سمت: مدير خدمات و پشتيباني
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324674
تلفن داخلی: 120

شهين حسن پور
نام و نام خانوادگی: شهين حسن پور
سمت: مدير خدمات پرستاري
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324676
تلفن داخلی: 32337250-161
ميترا ميركريمي
نام و نام خانوادگی: ميترا ميركريمي
سمت: سرپرستار اورژانس
ایمیل:
تلفن مستقیم: 3-32337250
تلفن داخلی: 110-154

علي ميقاني
نام و نام خانوادگی: علي ميقاني
سمت: مسئول اتاق عمل
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32345318
تلفن داخلی: 111-112
سيدابوالقاسم حسيني
نام و نام خانوادگی: سيدابوالقاسم حسيني
سمت: سرپرستاربخش جراحي
ایمیل:
تلفن مستقیم: 3-32337250
تلفن داخلی: 143-144-166

مهیا احمدی
نام و نام خانوادگی: مهیا احمدی
سمت: سرپرستار بخش داخلي
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324408
تلفن داخلی: 32337250-174
مرضيه زيادلو
نام و نام خانوادگی: مرضيه زيادلو
سمت: سرپرستار CCU
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32353631
تلفن داخلی: 177

مهندس عبدالغني جرجاني
نام و نام خانوادگی: مهندس عبدالغني جرجاني
سمت: تاسيسات
ایمیل:
تلفن مستقیم: 3-32337251
تلفن داخلی: 158
مهندس فرنوش كاشاني راد
نام و نام خانوادگی: مهندس فرنوش كاشاني راد
سمت: انفورماتیک
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324677
تلفن داخلی: 170

فهيمه پوراكبري
نام و نام خانوادگی: فهيمه پوراكبري
سمت: امورمالي
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32345319-32321765
تلفن داخلی: 141 -171- 32337250
حسين ارباب
نام و نام خانوادگی: حسين ارباب
سمت: اسناد و مدارک پزشكي
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324654
تلفن داخلی: 32337250-184

نيلوفر زرگري
نام و نام خانوادگی: نيلوفر زرگري
سمت: مسئول منابع انساني
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324674
تلفن داخلی: 120
علي وفايي
نام و نام خانوادگی: علي وفايي
سمت: مسئول تجهيزات پزشكي
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324677
تلفن داخلی: 132

زهرا نجاتي پور
نام و نام خانوادگی: زهرا نجاتي پور
سمت: مسئول بهداشت حرفه اي
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250
تلفن داخلی: 32337250-119
پريسا برومند
نام و نام خانوادگی: پريسا برومند
سمت: مسئول انبار دارويي
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250
تلفن داخلی: 124

مهندس وحيد سرتكي
نام و نام خانوادگی: مهندس وحيد سرتكي
سمت: مسئول بهداشت محيط
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250
تلفن داخلی: 113
سميرا صفريان
نام و نام خانوادگی: سميرا صفريان
سمت: سرپرستار ICU
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324408
تلفن داخلی: 32337250-174

فوژان كاشاني راد
نام و نام خانوادگی: فوژان كاشاني راد
سمت: مسئول بهبود كيفيت
ایمیل: -
تلفن مستقیم: -
تلفن داخلی: 119