بخش بهبود کیفیت

یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 12:34 ب.ظ 2725 بازدید

كيفيت و ايمني

رویکرد ما به مراقبت از بیمار شامل تعهد ما به ایمنی، اثربخشی، بیمار محوری، به موقع بودن، کارایی و تساوي حقوق(انصاف)؛ رویکردی است که همیشه در حال تحول بسمت بهبود و بهترين بودن است.

معيارهاي درون سازماني ما براي ارتقاء كيفيت و ايمني بيمارستان:

 • ارائه مراقبت هاي صحيح
 • حفظ ايمني بيماران
 • درك متقابل بيمار
 • ارائه خدمات عادلانه

مدارك و گواهينامه هاي بيمارستان در اين زمينه

 

واحد بهبود كيفيت

استانداردسازي و تضمين و ارتقاي مستمر كيفيت خدمات باليني و غير باليني در بيمارستان ها امري ضروري است. در همين راستا دفتر بهبود كيفيت بيمارستان دكتر موسوي گرگان، با تمركز بر بهبود مداوم شاخص هاي ايمني بيمار و كيفيت خدمات سلامت ارائه شده به بيمار، مبادرت به فعاليت در زمينه هاي اجرايي ذيل مي نمايد:

 • تدوین برنامه جامع بهبود کیفیت با موضوعات بالینی و غیر بالینی
 • انتخاب گروه های کاری جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان
 • برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و آموزش الزامات اعتباربخشی
 • رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین شاخص های عملکردی بهبود کیفیت و برنامه بهبود کیفیت بخش
 • ویرایش و بازنگری خط مشی های کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی
 • تدوین و تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی اختصاصی واحد بهبود کیفیت
 • انسجام، هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت های مربوط به اعتبار بخشی در واحدهای بالینی و غیر بالینی
 • برگزاری کمیته بهبود کیفیت و هماهنگی با کمیته های بیمارستانی
 • همکاری تنگاتنگ با کمیته مدیریت و رهبری و تیم مدیریت اجرایی 
 • هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تهیه برنامه مدیریت خطر و بازبینی و ویرایش برنامه
 • هماهنگی و تعامل با مسئول اعتبار بخشی دانشگاه
 • پیگیری و زمانبندی جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان
منبع: بیمارستان دکتر موسوی


Copyright © Dr. Mousavi Hospital