بیمه ها

یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 01:53 ب.ظ 2200 بازدید

مراجعين محترم قبل از تعيين وقت جهت بستري و انجام اقدامات درماني، قرارداد بيمه هاي پايه و تكميلي خود را كنترل نموده و از ميزان سقف قرارداد و زمان اتمام بيمه تكميلي خود مطلع شويد. واحد ترخيص بيمارستان ميتواند قبل از بستري شدن در خصوص قرارداد بيمه  با نوع بستري شمارا راهنمايي كند.

درخصوص عدم قرارداد بيمارستان با بيمه تكميلي مراجعين، آنها مي توانند پس از دريافت خدمات درماني و ترخيص نسبت به ارائه فاكتور به سازمان مربوطه اقدام نمايند.

بيمه هاي طرف قرارداد بستري

پايه

تامين اجتماعي

خدمات درماني (كارمندي، ساير اقشار، روستايي، بيمه سلامت، ايرانيان، خويش فرما)

نيروهاي مسلح (نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جانبازان)

بانك ها (صادرات، تجارت، ملي)

شركت نفت و گاز

تكميلي

ايران

SOS

دانا

البرز

آسيا

پارسيان

معلم

بيمه ما

كوثر

كارآفرين

نوين

سينا


نكات:

  • فرانشيز كليه بيمه ها در بستري با توجه به معرفي نامه مي باشد.
  • بيماران تصادفي براي استفاده از بيمه دانشگاه بايد با كروكي محل تصادف به همراه مهر اصلي پاسگاه، يا با اورژانس 115 به بيمارستان انتقال داده شده باشند.
  • براي تاييد بيمه پايه، بيمار بايد در زمان مراجعه بازرس بيمه در بيمارستان حضور داشته باشد و بازرس مشخصات بيمار را با دفترچه درماني و پرونده بيماري مطابقت دهد
منبع: بیمارستان دکتر موسوی


Copyright © Dr. Mousavi Hospital