ارتباط با ما

11/6/2022 | 4535

آدرس بیمارستان:

ایران، استان گلستان، شهرستان گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 11، بیمارستان دکتر موسوی

شماره های تماس:

 

شماره های مستقیم بیمارستان

4- 32337250

8- 32238697

واحد های اداری

واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

مدیریت

160

32321766

حسابداری

141 - 171

 32345319- 32321765 

منابع انسانی - تداركات

120

32324674

دفتر پرستاری

161

32324676

پذیرش

172

 

بایگانی

184

 

اتاق كنفرانس

175

32324675

انفورماتیك (IT)

170

32324677

واحد بهداشت

108

 

صندوق

128

 

مركز تلفن

9- 102

 

انبار مصرفی

150

 

تاسیسات

158 - 159

 

واحد های درمانی

واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

پزشك اورژانس

156

 

اورژانس

110- 154

 

تریاژ

148

 

اتاق عمل

111 – 112

32345318

بخش جراحی

144 - 143

 

بخش داخلی

166- 176

 

C.C.U

178 – 177

32352631

I.C.U

194 – 174

32324408

پاراكلینیك:

واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آزمایشگاه (واحد پذیرش)

140

32366982

تصویر برداری (سونوگرافی، مامو گرافی)

155

32327251

رادیولوژی

131

 

داروخانه

103- 106

 

انبار دارو

124

32231273

فیزیوتراپی

142

32240453

آندوسكوپی – كولونوسكوپی

107