بخش اورژانس

9/29/2022 | 1109

اورژانس بیمارستان با ظرفیت 9 تخت  در طبقه همكف بیمارستان  در مجاورت واحدهای پاراكلینكی و كلینیكی قرار گرفته است؛ كه باعث سهولت در گرفتن خدمات درمانی برای بیماران می شود.

این بخش شامل اتاق عمل سرپایی، اتاق تریاژ، مطب پزشك اورژانس، فوریت پزشكی (CPR) ، اتاق پانسمان، تخت ایزوله عفونی می باشد.

ازجمله خدمات انجام شده در واحد اورژانس بیمارستان عبارتند از:

  • ویزیت بیماران سرپایی
  • مدیریت بیماران بدحال
  • ارجاع بیماران پس از اقدام تشخیص به كلینیك یا پاراكلینیك های ویژه
  • پیگیری و مشاوره بیماران بعد از ترخیص
  • خدمات پرستاری

واحد اورژانس بصورت شبانه روزی آماده خدمت دهی به بیماران می باشد.

اورژانس بصورت شبانه روزیاورژانس بصورت شبانه روزی بیمارستان دکتر موسوی