بخش ICU

9/29/2022 | 757

بخش مراقبت های ویژه ICU بیمارستان  ،در طبقه دوم و در مجاورت اتاق های عمل قرار گرفته است تا در صورت نیاز در کمترین زمان ممکن بیمار به بخش منتقل و دریافت خدمات مراقبتی با تاخیر مواجه نگردد. در این بخش كنترل و مراقبت از بیماران به شرح ذیل انجام می گردد:

  • مراقبت از بیماران دارای مشكلات حاد تنفسی و مغزی که نیاز به تهویه مکانیکی و کنترل دقیق علائم حیاتی دارند از جمله بیماری مزمن كلیوی (C.K.D)، سكته مغزی (CVA)، مسمومیت ها و کانسرها
  • ارزیابی سطح هوشیاری بیماران
  • كنترل و ارزیابی تغییرات همودینامیک و الکترولیت ها، مراقبت از را های هوایی، تنفس،قلب و سیستم کلیوی بیماران