بیمه ها و تعرفه ها

9/29/2022 | 2416

مراجعین محترم قبل از تعیین وقت جهت بستری و انجام اقدامات درمانی، قرارداد بیمه های پایه و تكمیلی خود را كنترل نموده و از میزان سقف قرارداد و زمان اتمام بیمه تكمیلی خود مطلع شوید. واحد ترخیص بیمارستان میتواند قبل از بستری شدن در خصوص قرارداد بیمه  با نوع بستری شمارا راهنمایی كند.

درخصوص عدم قرارداد بیمارستان با بیمه تكمیلی مراجعین، آنها می توانند پس از دریافت خدمات درمانی و ترخیص نسبت به ارائه فاكتور به سازمان مربوطه اقدام نمایند.

بیمه های طرف قرارداد بستری

نكات:

  • فرانشیز كلیه بیمه ها در بستری با توجه به معرفی نامه می باشد.
  • بیماران تصادفی برای استفاده از بیمه دانشگاه باید با كروكی محل تصادف به همراه مهر اصلی پاسگاه، یا با اورژانس 115 به بیمارستان انتقال داده شده باشند.
  • برای تایید بیمه پایه، بیمار باید در زمان مراجعه بازرس بیمه در بیمارستان حضور داشته باشد و بازرس مشخصات بیمار را با دفترچه درمانی و پرونده بیماری مطابقت دهد
    تعرفه بیمه ها در سال 98