داروخانه

12/23/2023 | 634

مسئول فنی: دکتر شيوا مؤمن

دکترای داروسازی

داروخانه بیمارستان دکتر موسوی بصورت شبانه روزی ارائه خدمات دارویی و بهداشتی را به بیماران بستری و سرپایی بیمارستان به عهده دارد.