ساعات ملاقات

9/29/2022 | 862

ساعات ملاقات بیماران در بخش های بستری عمومی از ساعت 15 الی 17 و در بخش های مراقبت ویژه قلبی از ساعت 16 الی 17 می باشد.

به اطلاع همراهان محترم می رساند ملاقات در بخش ویژه ICU با هماهنگی پرستار می باشد.

همراهان بیمار به منظور رعایت حال بیمار خود و سایر بیماران ملزم به ترک بیمارستان بعد از ساعت ملاقات می باشند.