ساعات ملاقات

9/29/2022 | 36

ساعات ملاقات بیماران در بخش های بستری عمومی از ساعت 15 الی 17 و در بخش های مراقبت ویژه قلبی از ساعت 16 الی 17 می باشد.

به اطلاع همراهان محترم می رساند ملاقات در بخش ویژه ICU با هماهنگی پرستار می باشد.

همراهان بیمار به منظور رعایت حال بیمار خود و سایر بیماران ملزم به ترک بیمارستان بعد از ساعت ملاقات می باشند.