مدیریت و کارکنان

10/10/2022 | 418

سید هاشم موسوی نوكنده
نام و نام خانوادگی: سید هاشم موسوی نوكنده
سمت: ریاست
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250-4
تلفن داخلی: 134 - 135
سید ابولفضل موسوی نوكنده
نام و نام خانوادگی: سید ابولفضل موسوی نوكنده
سمت: مدیرعامل
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324675
تلفن داخلی: 175

نجات رادمنش
نام و نام خانوادگی: نجات رادمنش
سمت: مدیر داخلی
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32321766
تلفن داخلی: 160- 32337250
بیتا سلیمانی
نام و نام خانوادگی: بیتا سلیمانی
سمت: مدیر خدمات و پشتیبانی
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324674
تلفن داخلی: 120

شهین حسن پور
نام و نام خانوادگی: شهین حسن پور
سمت: مدیر خدمات پرستاری
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324676
تلفن داخلی: 32337250-161
میترا میركریمی
نام و نام خانوادگی: میترا میركریمی
سمت: سرپرستار اورژانس
ایمیل:
تلفن مستقیم: 3-32337250
تلفن داخلی: 110-154

علی میقانی
نام و نام خانوادگی: علی میقانی
سمت: مسئول اتاق عمل
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32345318
تلفن داخلی: 111-112
سیدابوالقاسم حسینی
نام و نام خانوادگی: سیدابوالقاسم حسینی
سمت: سرپرستاربخش جراحی
ایمیل:
تلفن مستقیم: 3-32337250
تلفن داخلی: 143-144-166

مهیا احمدی
نام و نام خانوادگی: مهیا احمدی
سمت: سرپرستار بخش داخلی
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324408
تلفن داخلی: 32337250-174
مرضیه زیادلو
نام و نام خانوادگی: مرضیه زیادلو
سمت: سرپرستار CCU
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32353631
تلفن داخلی: 177

مهندس عبدالغنی جرجانی
نام و نام خانوادگی: مهندس عبدالغنی جرجانی
سمت: تاسیسات
ایمیل:
تلفن مستقیم: 3-32337251
تلفن داخلی: 158
مهندس فرنوش كاشانی راد
نام و نام خانوادگی: مهندس فرنوش كاشانی راد
سمت: انفورماتیک
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32324677
تلفن داخلی: 170

فهیمه پوراكبری
نام و نام خانوادگی: فهیمه پوراكبری
سمت: امورمالی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32345319-32321765
تلفن داخلی: 141 -171- 32337250
حسین ارباب
نام و نام خانوادگی: حسین ارباب
سمت: اسناد و مدارک پزشكی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324654
تلفن داخلی: 32337250-184

نیلوفر زرگری
نام و نام خانوادگی: نیلوفر زرگری
سمت: مسئول منابع انسانی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324674
تلفن داخلی: 120
علی وفایی
نام و نام خانوادگی: علی وفایی
سمت: مسئول تجهیزات پزشكی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324677
تلفن داخلی: 132

زهرا نجاتی پور
نام و نام خانوادگی: زهرا نجاتی پور
سمت: مسئول بهداشت حرفه ای
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250
تلفن داخلی: 32337250-119
پریسا برومند
نام و نام خانوادگی: پریسا برومند
سمت: مسئول انبار دارویی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250
تلفن داخلی: 124

مهندس وحید سرتكی
نام و نام خانوادگی: مهندس وحید سرتكی
سمت: مسئول بهداشت محیط
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32337250
تلفن داخلی: 113
سمیرا صفریان
نام و نام خانوادگی: سمیرا صفریان
سمت: سرپرستار ICU
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324408
تلفن داخلی: 32337250-174

فوژان كاشانی راد
نام و نام خانوادگی: فوژان كاشانی راد
سمت: مسئول بهبود كیفیت
ایمیل: -
تلفن مستقیم: -
تلفن داخلی: 119