كنفرانس هاي درون بخشي بيمارستاني جهت ارتقاء عملكرد پرسنل در راستاي بهبود كيفيت بيمارستاني در بازه هاي زماني مشخص در واحدها برگزار مي شود.

در حین غذا دادن، بیمار حتما باید در وضعیت نیمه نشسته باشد. سپس غذای آماده شده را که دمای متعادلی دارد، درون سرنگ بریزید و سرنگ را بالا نگه دارید تا مواد به آرامی وارد معده شود. اگر غذا بیش از حد سفت بود و خیلی کند از سرنگ رد می شد می توانید آن را با آب یا آبمیوه گرم رقیق کنید