Pages


ساعات ملاقات بیماران در بخش های بستری عمومی از ساعت 15 الی 17 و در بخش های مراقبت ویژه قلبی از ساعت 16 الی 17 می باشد.

1.ملاقات كنندگان انتظار داريم بيمارستان را مانند خانه خود دانسته و در حفظ و نظافت آن كوشا باشید، زيرا به بهبودي بيمار كمك مي كند.