بخش بهبود کیفیت

10/10/2022 | 792

كیفیت و ایمنی

رویکرد ما به مراقبت از بیمار شامل تعهد ما به ایمنی، اثربخشی، بیمار محوری، به موقع بودن، کارایی و تساوی حقوق(انصاف)؛ رویکردی است که همیشه در حال تحول بسمت بهبود و بهترین بودن است.

معیارهای درون سازمانی ما برای ارتقاء كیفیت و ایمنی بیمارستان:

 • ارائه مراقبت های صحیح
 • حفظ ایمنی بیماران
 • درك متقابل بیمار
 • ارائه خدمات عادلانه

مدارك و گواهینامه های بیمارستان در این زمینه

 

واحد بهبود كیفیت

استانداردسازی و تضمین و ارتقای مستمر كیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی در بیمارستان ها امری ضروری است. در همین راستا دفتر بهبود كیفیت بیمارستان دكتر موسوی گرگان، با تمركز بر بهبود مداوم شاخص های ایمنی بیمار و كیفیت خدمات سلامت ارائه شده به بیمار، مبادرت به فعالیت در زمینه های اجرایی ذیل می نماید:

 • تدوین برنامه جامع بهبود کیفیت با موضوعات بالینی و غیر بالینی
 • انتخاب گروه های کاری جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان
 • برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و آموزش الزامات اعتباربخشی
 • رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین شاخص های عملکردی بهبود کیفیت و برنامه بهبود کیفیت بخش
 • ویرایش و بازنگری خط مشی های کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی
 • تدوین و تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی اختصاصی واحد بهبود کیفیت
 • انسجام، هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت های مربوط به اعتبار بخشی در واحدهای بالینی و غیر بالینی
 • برگزاری کمیته بهبود کیفیت و هماهنگی با کمیته های بیمارستانی
 • همکاری تنگاتنگ با کمیته مدیریت و رهبری و تیم مدیریت اجرایی
 • هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تهیه برنامه مدیریت خطر و بازبینی و ویرایش برنامه
 • هماهنگی و تعامل با مسئول اعتبار بخشی دانشگاه
 • پیگیری و زمانبندی جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان