بخش CCU

9/29/2022 | 820

بخش CCU بیمارستان  در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است. در این بخش كنترل و مراقبت از بیماران به شرح ذیل انجام می گردد:

  • مراقبت از بیماران قلبی و عروقی از جمله سكته قلبی (MI) و آنژین ناپایدار صدری (Unstable Angine) و فشار خون بالا (HTN) و ترومبو آمبولی ریوی (PTE) كه نیاز به مانیتورینگ دقیق علائم حیاتی دارند
  • مسمومیت با وارفارین و دیگوكسین
  • نارسایی قلبی HF و ادم حاد ریوی بستری می شوند و تامپوناد قلبی
  • آریتمی های V.F و V.T و A.F و PAT و بلوك های قلبی كه نیاز به كنترل دقیق همودینامیك و علائم حیاتی دارند.
  • كنترل و ارزیابی تغییرات همودینامیك و الكترولیت ها، مراقبت از راه های هوایی و تنفس و قلب و سیستم كلیوی و عروقی بیماران